Welcome To Official Site Universitas Malikussaleh - UNIMAL

Akreditasi Universitas Malikussaleh

Akreditasi Universitas Malikussaleh

NO

NAMA

DOKUMEN

1

 Sertifikat Akreditasi Universitas Malikussaleh 2021-2026

2

 Sertifikat Akreditasi Prodi Agribisnis

3

 Sertifikat Akreditas Prodi Agroekoteknologi 2018-2023

4

 Sertifikat Akreditasi Prodi Akuakultur

5

 Sertifikat Akreditasi Prodi Administrasi Publik

6

 Sertifikat Akreditasi Prodi Ekonomi Syariah

7

 Sertifikat Akreditasi Prodi Ilmu Politik

8

 Sertifikat Akreditasi Prodi Ilmu Komunikasi

9

 Sertifikat Akreditasi Prodi Magister Agroekoteknologi

10

 Sertifikat Akreditasi Prodi Manajemen

11

 Sertifikat Akreditasi Prodi Pendidikan Fisika

12

 Sertifikat Akreditasi Prodi Pendidikan Kimia

13

 Sertifikat Akreditasi Prodi Pendidikan Matematika

14

 Sertifikat Akreditasi Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin

15

 Sertifikat Akreditasi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia

16

 Sertifikat Akreditasi Prodi Hukum

17

 Sertifikat Akreditasi Prodi Psikologi

18

 Sertifikat Akreditasi Prodi Sosiologi

19

 Sertifikat Akreditasi Prodi D III Kesekretariatan

20

 Sertifikat Akreditasi Prodi Antropologi

21

Sertifikat Akreditasi Prodi Magister Ilmu Hukum

22

 Sertfikat Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter

23

 Sertifikat Akreditasi Prodi Profesi Dokter

24

 Sertifikat Akreditasi Prodi Akuntansi

25

 Sertifikat Akreditasi Universitas Malikussaleh 2016-2021

26

 Sertifikat Akreditasi Prodi Ekonomi Pembangunan

27

 Sertifikat Akreditasi Magister Ilmu Manajemen 2018-2023

28

 Sertifikat Akreditasi Teknik Informatika 2017-2022

29

 Sertifikat Akreditasi Prodi Teknik Informatika 2014-2017

30

 Sertifikat Akreditasi Teknik Sipil 2017-2022

31

 Sertifikat Akreditasi Prodi Teknik Mesin 2017-2022

32

 Sertifikat Akreditasi Prodi Teknik Kimia 2016-2021

33

 Sertifikat Akreditasi Prodi Teknik Industri 2017-2022

34

 Sertifikat Akreditasi Prodi Teknik Elektro 2017-2022

35

 Sertifikat Akreditasi Prodi Arsitektur 2017-2022

36

 Sertifikat Akreditasi Prodi Sistem Informasi 2017-2022

37

 Sertifkat Akreditasi Prodi Teknik Mesin 2022-2027

38  Sertifikat Akreditasi Teknik Material 2023 - 2028  
39  Sertifikat Akreditasi Prodi Teknik Sipil 2022 - 2027
40  Sertifikat Akreditasi Teknik Informatika 2023 - 2028